+421 948 874 900 | Po - Pi 8:00 - 16:00

+421 948 874 900

Po - Pi 8:00 - 16:00

persule logo

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.persule.sk (ďalej aj ako „e-shop“) je obchodná spoločnosť

PERSULE, s.r.o.
Rudohorská 33,
974 11 Banská Bystrica
Slovensko

IČO: 54081114
DIČ: 2121575137
IČ DPH: SK2121575137

Spoločnosť PERSULE, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo: 42229/S

(ďalej aj ako „Predávajúci“).

Kontaktné údaje Predávajúceho:

e-mail: chcem@persule.sk

tel. číslo: +421 948 874 900

bankový účet vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK11000000002943113763,  Swift kód(BIC): TATRSKBX

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej aj ako „SOI“)

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci (spotrebiteľ) – spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej aj ako „Kupujúci“).

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP”) – upravujú práva a povinnosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu na stránke www.persule.sk. Kupujúci v momente odosielania svojej objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s VOP. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

(Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

Článok I

Objednávka, uzavretie kúpnej zmluvy

1.1       Objednávka je potvrdením procesu objednávania v e-shope o výbere tovarov a služieb Kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, a zvolenie si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

1.2       Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru a služby, a teda objednávka sa stáva pre Kupujúceho záväznou.

1.3       Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením v zmysle nasledujúceho bodu.

1.4       Potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho vzniká kúpna zmluva (ďalej aj ako „Kúpna zmluva“), ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ak zákon, alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

1.5       Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Článok II

Storno objednávky, odstúpenie od Kúpnej zmluvy

2.1       Storno objednávky

2.1.1    Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo formou e-mailovej správy na kontaktné údaje uvedené v záhlaví VOP. Potvrdenie o zrušení objednávky oznámi Predávajúci Kupujúcemu telefonicky alebo formou e-mailovej správy.

Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to iba v prípade, že mu ešte nebola oznámená a/alebo doručená akceptácia objednávky, a teda kúpna zmluva nenadobudla platnosť. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou)

Kupujúci má právo podať predávajúcemu návrh na zmenu alebo storno objednávky aj v prípade, že kúpna zmluva nadobudla platnosť akceptáciou zo strany predávajúceho a to len v prípade, že predmet kúpnej zmluvy nebol ešte predávajúcim fakturovaný alebo expedovaný. Zmenu objednávky je možné podať telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Akceptáciu alebo zamietnutie návrhu na zmenu alebo storno objednávky v prípade, že kúpna zmluva nadobudla platnosť, oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou) alebo telefonicky.

2.1.2    Predávajúci ma právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania zásob tovaru, nedostupnosti tovaru, z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej VOP alebo v kúpnej cene uvedenej v e-shope, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Zrušenie objednávky Predávajúci oznámi Kupujúcemu telefonicky alebo formou e-mailovej správy.

Tlačivo pre odstúpenie od kúpnej zmluvy si môžete stiahnuť TU

2.2       Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

2.2.1    Podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tovar zakúpený v e-shope je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Odstúpením sa Kúpna zmluva od začiatku ruší.

2.2.2    Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené e-mailom na adresu chcem@persule.sk, do skončenia doby pre odstúpenie, a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Tovar musí byť dodaný v pôvodnom stave, nepoškodený a k tovaru je Kupujúci povinný pribaliť aj faktúru alebo pokladničný doklad. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu. Tovar zaslaný Predávajúcemu na dobierku, nebude Predávajúcim prevzatý.

2.2.3    Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu predávajúceho, ak predávajúci nenavrhne, iný spôsob vrátenia tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Predávajúci odporúča zasielaný tovar poistiť.

2.2.4    Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné.

2.2.5    V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od Kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

Podmienky vrátenia tovaru:

Tovar, ktorý chcete vrátiť, nesmie byť poškodený ani použitý. Musí byť vrátený v pôvodnom obale, vrátane príslušenstva, návodov popr. záručných listov. Pokiaľ bude tovar javiť známky akéhokoľvek použitia, bude tento tovar vrátený späť na Vašu adresu a na Vaše náklady. Alebo po dohovore bude riešený poplatok individuálne v min. výške 40% z ceny tovaru. (Podľa poškodenia tovaru.)
Ku každému tovaru prosím uveďte dôvod vrátenia.

Tlačivo pre odstúpenie od kúpnej zmluvy si môžete stiahnuť TU

Článok III

Cenové podmienky

3.1       Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom e-shopu je uvedená vždy pri vybranom tovare. Kúpna cena sa uvádza vrátane dane z pridanej hodnoty (s DPH), ak nie je uvedené inak.

3.2       Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na e-shope s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na e-shope. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru Predávajúcim v čase od odoslania objednávky Kupujúcim po doručenie objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného, alebo iného konania v súvislosti s vrátením, alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky, až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením, alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Predávajúcemu.

3.3       V prípade, ak sa na e-shope objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Článok IV
Platobné podmienky a spôsob platby

4.1       Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

 1. a) PLATBA VOPRED PLATOBNOU KARTOU / PROSTREDNÍCTVOM INTERNET BANKINGU / PREVODOM NA ÚČET: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar po uhradení a pripísaní celej kúpnej ceny tovaru uvedeného v objednávke na účet Predávajúceho vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK11000000002943113763, Variabilný symbol: číslo Vašej objednávky.
 2. b) PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU V HOTOVOSTI / PLATOBNOU KARTOU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v objednávke/ fakturačnom doklade pri prevzatí tovaru kuriérovi.
 3. c) ONLINE PLATBA – platba prostredníctvom platobného systému Stripe, ktorý podporuje online platby kartou. Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za objednávku.

Článok V

Dodacie podmienky

5.1       Objednaný tovaru bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností Predávajúceho expedovaný v čo najkratšom termíne najneskôr však do 30 dní, po potvrdení prijatia objednávky Kupujúceho Predávajúcim, ak si Kupujúci vybral možnosť platby na dobierku. Ak si Kupujúci zvoli možnosť platby vopred, objednaný tovar bude expedovaný v čo najkratšom termíne, najneskôr však do 30 dní po pripísaní celej kúpnej ceny na účet Predávajúceho. Tovar bude dodaný na miesto uvedené Kupujúcim v objednávke.

5.2       O statuse elektronickej objednávky je Kupujúci upozornený e-mailom. Kupujúci je vopred informovaný o termíne dodania objednávky prostredníctvom e-mailu. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a úplným zaplatením kúpnej ceny. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom – kuriérskou službou / poštovým doručiteľom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Článok VI

Poštovné

6.1       Výška poštovného pri doručovaní objednávaného tovaru:

 1. a) kuriérskou spoločnosťou GLS / Geis – 3,24 EUR s DPH
 2. b) kuriérskou spoločnosťou GLS / Geis, s voľbou platby na dobierku – 5,24 EUR s DPH

6.2      Výška poštovného pri doručovaní objednávaného tovaru mimo územia Slovenskej republiky bude spoplatnený v súlade so sadzobníkmi doručovateľskej spoločnosti.

Článok VII
Reklamačné podmienky

7.1       Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar Kupujúcemu doručený v poškodenom obale, je Kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúcim alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

7.2       V prípade, že sa po prevzatí tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady tovaru, môže Kupujúci uplatniť reklamáciu. Na tovar je Kupujúcemu, poskytnutá záručná doba 24 mesiacov, ak zákonom č. 40/1964 Občiansky zákonník (ďalej aj ako „Zákon“), nie je ustanovená iná doba. Záručná doba pre Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. V prípade, že je tovar doručený poštovým doručiteľom alebo kuriérom, rozhodujúci dátum na začiatok plynutia záručnej doby je dátum prijatia tovaru od poštového doručovateľa alebo kuriéra.

7.3       Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy vo všetkých Zákonom stanovených prípadoch. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy. V prípade odstúpenia, sa Kúpna zmluva od počiatku ruší a Zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

7.4       Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

7.5       Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.6       Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7.7       Po zvolení spôsobu vybavenia reklamácie Spotrebiteľom, podľa bodov 7.4, 7.5, 7.6 tohto Článku,  Predávajúci určí spôsob vybavia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

7.8       Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej aj ako „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

7.9       Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia Kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

7.10     V prípade, že Kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk. Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

Reklamácia objednaného tovaru

Tovar je možné reklamovať hlavne z dôvodu výrobných chýb. Reklamácie vrátane odstránenia chyby sa obvykle vybavujú do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Pred odoslaním reklamácie nás najlepšie vopred kontaktujte mailom alebo telefonicky s presným popisom chyby. Pokiaľ je to možné, zároveň nám mailom zašlite fotografie chyby. Vyplňte prosím tiež Reklamačný formulár, ktorý zašlite spolu s tovarom. Reklamačný formulár môžete využiť svoj, prípadne náš je voľne k dispozícii.

Reklamovaný tovar zasielajte na nižšie uvedené adresy. Náklady na zaslanie reklamovaného tovaru hradí kupujúci. Náklady na spätné zaslanie tovaru po vybavení reklamácie hradíme my. U reklamovaného tovaru musí byť písomná informácia (reklamačný protokol – vyplnený formulár ) s informáciou k reklamácií.
V prípade, že k reklamácia dorazí bez písomnej informácie nebude reklamácia vybavená v termíne. Vždy je nutné tento doklad dodať spoločne s tovarom, aby sme hneď mohli reklamáciu riešiť.

Ponúkame tiež službu zvozu reklamovaného tovaru. Tento zvoz je spoplatnený čiastkou 5 €. V prípade, že máte záujem o vyzdvihnutie reklamácie, kontaktujte nás na chcem@persule.sk. Všetky zásielky, ktoré budeme od zákazníka vyzdvihovať musia byť správne zabalené a nesmú presahovať maximálne požadované parametre spoločnosti Geis.

Možné maximálne parametre:

 • Jeden kus = jedna zásielka
 • hmotnosť zásielky do 50 kg
 • 2x výška + 2x šírka + dĺžka < 3 m

Pre jednotlivé rozmery platí:

 • 80 cm šírka
 • výška 60 cm
 • 200 cm dĺžka

Základom správneho balenia je pevný, nepoškodený a najlepšie nový kartón. Akýkoľvek tovar vo vnútri kartónu je potrebné naozaj dobre zafixovať, aby sa nemohol pohnúť do akéhokoľvek smeru a poškodiť sa. Dôležité je myslieť aj na to, aby sa pri prevoze nepoškodil. Ak bude prepravná spoločnosť účtovať dodatočné náklady vo výške 10 € za spätne zabalenú zásielku, tato čiastka bude následne účtovaná zákazníkovi.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

1. Poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť s dopravcom pri prevzatí tovaru).

Zdôrazňujeme, že v prípade mechanického poškodenia dodaného tovaru (zjavne spôsobeného prepravou) je tento tovar nutné reklamovať do 2 pracovných dní od uskutočnenia prepravy. Na tieto poškodenia sa totiž nevzťahuje záruka výrobcu a je teda nutné ich reklamovať u prepravcu. Toto sa týka hlavne nábytku a plastového tovaru (napr. vedierka, vaničky, kočiariky pre bábiky, šmýkačky, a pod.). Dôrazne preto odporúčame vykonanie kontroly IHNEĎ po doručení. V prípade zistenia poruchy nás bezodkladne kontaktujte (najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia). Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad!

Poškodený obal (škatule, tovar) prosím odfoťte, popíšte a zašlite nám na mail chcem@persule.sk. Vašu sťažnosť predáme k riešeniu danému prepravcovi a po jeho vyjadrení Vás budeme kontaktovať o ďalších možnostiach.

2. Porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú.

3. Neodborným zaobchádzaním.

4. Tovar bol poškodený živlami.

5. Ak tovar bol podaný na reklamáciu neskoro tzn. výrobok, či tovar bol používaný i pri zistení chyby ďalej – nárok na reklamáciu zaniká.

UPOZORNENIE: Tovar na reklamáciu nie je možné zasielať na dobierku!

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

8.1       Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke www.persule.sk. Platne uzavretá Kúpna zmluva sa však riadi VOP platnými v čase, v ktorom bola Kúpna zmluva uzatváraná.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddelitelných súcastí nadobúdajú platnost a úcinnost 1. decembra 2021.

Pri návšteve tejto stránky používame cookies a teda meta informácie pre správu našich reklám, analytické nástroje, či tvorbu lepšieho zážitku. View more
Súhlasím
Nesúhlasím

Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 3 passed to WooCommerce\PayPalCommerce\Compat\CompatModule::WooCommerce\PayPalCommerce\Compat\{closure}() must be of the type string, null given, called in /data/2/e/2e4cb820-40d1-4ae5-9e2b-2660bd674e41/persule.sk/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324 and defined in /data/2/e/2e4cb820-40d1-4ae5-9e2b-2660bd674e41/persule.sk/web/wp-content/plugins/woocommerce-paypal-payments/modules/ppcp-compat/src/CompatModule.php:371 Stack trace: #0 /data/2/e/2e4cb820-40d1-4ae5-9e2b-2660bd674e41/persule.sk/web/wp-includes/class-wp-hook.php(324): WooCommerce\PayPalCommerce\Compat\CompatModule->WooCommerce\PayPalCommerce\Compat\{closure}(false, '<script src="//...', NULL) #1 /data/2/e/2e4cb820-40d1-4ae5-9e2b-2660bd674e41/persule.sk/web/wp-includes/plugin.php(205): WP_Hook->apply_filters(false, Array) #2 /data/2/e/2e4cb820-40d1-4ae5-9e2b-2660bd674e41/persule.sk/web/wp-content/plugins/w3-total-cache/Minify_AutoJs.php(214): apply_filters('w3tc_minify_js_...', false, '<script src="//...', NULL) in /data/2/e/2e4cb820-40d1-4ae5-9e2b-2660bd674e41/persule.sk/web/wp-content/plugins/woocommerce-paypal-payments/modules/ppcp-compat/src/CompatModule.php on line 371